Privacy statement App

Oświadczenie o ochronie danych

1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ustaw jest:

DewertOkin GmbH
Weststr. 1
32278 Kirchlengern
Tel.: 05223-979-0
E-mail: info@dewertokin.de 

1.1 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych, powołanym przez administratora, można kontaktować się pod:

adresem e-mail: datenschutz@dewertokin.de

2. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Każde wywołanie tej strony internetowej przez użytkownika albo zautomatyzowany system powoduje zebranie różnych ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera sieciowego. Do zbieranych danych należą rodzaj i wersja użytej przeglądarki; system operacyjny, z którego korzysta użytkownik; strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafił na naszą witrynę (tak zwany referer); podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pomocą naszej strony; data i godzina uzyskania dostępu; adres protokołu internetowego (adres IP); dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz inne, podobne dane i informacje, służące do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

W ramach wykorzystywania tych ogólnych danych i informacji niemożliwe jest zidentyfikowanie konkretnego użytkownika. Co więcej, informacje te są potrzebne do prawidłowego wyświetlenia treści na naszej witrynie, optymalizacji zawartości strony oraz reklam, zapewnienie trwałego funkcjonowania systemów informatycznych i działania strony internetowej, a także aby w przypadku cyberataku przedstawić organom ścigania informacje niezbędne do przeprowadzenia odpowiednich działań. Te anonimowo zbierane dane i informacje są następnie analizowane pod względem statystycznym w celu podwyższenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie, a także aby zapewnić optymalny stopień ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane, znajdujące się w plikach dziennika serwera, są przechowywane oddzielnie od podawanych przez użytkowników danych osobowych.

2.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane osobowe użytkowników zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do strony internetowej i treści oraz w celu świadczenia usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się regularnie wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Nie dotyczy to przypadków, kiedy uprzednie uzyskanie zgody jest niemożliwe ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami ustawowymi. 

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli w celu wykonania operacji przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych koniecznych do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, koniecznych do wprowadzenia w życie środków przedumownych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na naszym przedsiębiorstwie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa albo podmiotów trzecich, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika są usuwane albo blokowane po ustaniu celu ich przechowywania. Oprócz tego dane mogą być przechowywane, jeśli jest to dozwolone przez prawo europejskie albo krajowe, rozporządzenia Unii Europejskie, ustawy albo pozostałe przepisy, którym podlega administrator. Blokowanie dostępu do danych albo ich usuwanie odbywa się także po upływie terminu przechowywania, określonym w wyżej wymienionych aktach prawnych, chyba że dalsze przechowywanie danych jest niezbędne w celu zawarcia albo wykonania umowy.

3. Udostępnianie strony i tworzenie plików dziennika

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wywołania naszej strony system automatycznie rejestruje dane i informacje na temat systemu urządzenia uzyskującego dostęp. 

Są przy tym zbierane następujące dane:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina uzyskania dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej witryny 
 • Strony internetowe wywoływane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony

[Pliki dziennika zawierają adresy IP lub inne dane, umożliwiające ich przyporządkowanie do użytkownika. Może się tak stać na przykład, gdy łącze do naszej strony, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na naszą witrynę, albo łącze, do którego przechodzi użytkownik, zawiera dane osobowe.

Dane są przechowywane również w plikach dziennika naszego systemu. Nie odbywa się przechowywanie tych danych razem z danymi osobowymi użytkownika.]

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne do udostępnienia strony komputerowi użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. 

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Oprócz tego dane te służą optymalizacji strony i zapewnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. W związku z tym nie odbywa się analiza danych w celach marketingowych. 

Nasz prawnie uzasadniony interes pokrywa się z ww. celami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, jeśli nie są już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych zbieranych w celu zapewnienia dostępności strony internetowej powyższe ma zastosowanie po zakończeniu danej sesji. 

W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika dane są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie danych przez okres dłuższy od podanego powyżej. W takim wypadku adres IP użytkownika jest usuwany albo modyfikowany tak, aby jego przyporządkowanie do klienta wywołującego stronę było niemożliwe.

3.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia

Zbieranie danych w celu zapewnienia dostępności strony i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do administrowania stroną. Z tego względu użytkownikowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu. 

4. Korzystanie z cookie

Na tych stronach internetowych wykorzystywane są cookie. Cookie to pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane za pośrednictwem przeglądarki na systemie komputerowym.

Liczne strony i serwery wykorzystują cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwane identyfikatory cookie. Identyfikator cookie to jednoznaczne oznaczenie cookie. Składa się on z sekwencji znaków, dzięki której strony i serwery mogą zidentyfikować konkretną przeglądarkę, w której przechowywany jest dany plik. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnianie indywidualnych przeglądarek użytkowników od innych przeglądarek, zawierających odmienne pliki cookie. Daną przeglądarkę można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie jednoznacznego identyfikatora cookie.

Zastosowanie cookie umożliwia podwyższenie jakości korzystania ze strony przez użytkowników, co bez plików cookie byłoby niemożliwe.

Pliki cookie pozwalają na optymalizację informacji i oferty na naszej stronie, z korzyścią dla użytkownika. Pliki cookie, jak już wspomniano, umożliwiają rozpoznanie użytkowników korzystających ze strony. Celem rozpoznawania użytkowników jest ułatwienie korzystania ze strony. Użytkownik strony wykorzystującej pliki cookie przy każdych odwiedzinach na stronie nie musi ponownie wprowadzać danych dostępowych, ponieważ dane są wczytywane przez stronę i plik cookie zapisany na systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Strona ze sklepem internetowym zapamiętuje produkty, które klient dodał do wirtualnego koszyka. Służy do tego plik cookie.

Użytkownik może w dowolnej chwili zapobiec korzystaniu z cookie przez naszą stronę internetową. Dokonanie odpowiedniego ustawienia w wykorzystywanej przeglądarce wiąże się z wniesieniem trwałego sprzeciwu wobec korzystania z cookie. Oprócz tego już utworzone cookie można w dowolnej chwili usunąć, korzystając z przeglądarki albo innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie wykorzystywanych przeglądarkach. Dezaktywacja cookie w ustawieniach przeglądarki użytkownika może wiązać się z ograniczeniem dostępności funkcji naszej strony.

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Cookie to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce internetowej albo zapisywane przez przeglądarkę na systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wywoła daną stronę internetową, na systemie operacyjnym użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Ten plik zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas kolejnego wywołania strony internetowej. 

Stosujemy cookie, aby zoptymalizować korzystanie z naszej strony. Niektóre elementy naszej strony wymagają identyfikacji przeglądarki uzyskującej dostęp po zmianie witryny. 

Za pośrednictwem cookie przechowywane i przekazywane są następujące dane:

 • Ustawienia języka
 • Produkty w koszyku
 • Informacje o logowaniu

Oprócz tego na naszej stronie wykorzystujemy cookie służące do analizy korzystania z sieci przez użytkownika. 

Dzięki temu możliwe jest przekazanie następujących danych:

 • Wprowadzane frazy wyszukiwania
 • Częstotliwość wywoływania strony
 • Korzystanie z funkcji strony

Zebrane w ten sposób dane użytkowników zostają spseudonimizowane środkami technicznymi. Sprawia to, że przyporządkowanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp do strony jest niemożliwe. Te dane nie są przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

W przypadku wywołania strony, baner informacyjny powiadamia o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych i wskazuje na niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Przekazywana jest również informacja o sposobie zablokowania przechowywania plików cookie przy użyciu ustawień przeglądarki.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.3 Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystania technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie obsługi strony internetowej przez użytkownika. Bez zastosowania cookie niektóre funkcje naszej strony mogą być niedostępne. Te funkcje wymagają rozpoznania przeglądarki także po zmianie witryny.

Cookie są niezbędne do następujących funkcji:

 • Koszyk
 • Zastosowanie ustawień językowych
 • Zapamiętywanie fraz wyszukiwania

Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie niezbędne pod względem technicznym nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Korzystanie z plików cookie analizy służy podwyższeniu jakości naszej strony i jej zawartości. Cookie analizy zawierają informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych pokrywa się z ww. celami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4.4 Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia

Cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i stamtąd przekazywane naszej stronie. Dzięki temu użytkownik ma pełny nadzór nad wykorzystaniem cookie. Zmiana ustawień przeglądarki umożliwia dezaktywację albo ograniczenie przekazywania cookie. Już zapisane cookie można usunąć w dowolnym momencie. Ten proces może odbywać się automatycznie. Dezaktywacja cookie na naszej stronie może spowodować, że nie wszystkie funkcje witryny będą w pełni dostępne.

5. Newsletter

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Rozsyłanie newslettera odbywa się na podstawie wyrażenia chęci subskrypcji przez użytkownika na stronie internetowej.

Na naszej stronie istnieje możliwość zasubskrybowania darmowego newslettera. W takim wypadku otrzymujemy dane wprowadzone do maski podczas zapisywania się do newslettera.

Te dane obejmują co najmniej adres e-mail użytkownika, można jednak wprowadzić opcjonalnie więcej danych:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Nazwisko
 • Imię

Oprócz tego podczas zapisywania się do newslettera zbieramy następujące dane:

 • Adres IP wywołującego komputera
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach procesu zgłaszania się uzyskujemy zgodę użytkownika i wskazujemy na poniższe oświadczenie o ochronie danych.

W związku z przetwarzaniem danych na cele dystrybucji newsletterów żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu rozsyłania newslettera.

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Rozsyłanie newslettera odbywa się na podstawie wyrażenia chęci subskrypcji przez użytkownika na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się do newslettera przez użytkownika jest wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5.3 Cel przetwarzania danych

Zbieranie adresów e-mail użytkowników służy do wysłania newslettera. 

Zbieranie pozostałych danych osobowych w ramach procesu zapisywania się do newslettera ma na celu zapobieżenie nadużywaniu usług i adresów e-mail.

5.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, jeśli nie są już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest przechowywany przez czas obowiązywania subskrypcji newslettera. 

Pozostałe dane osobowe, zbierane w ramach procesu zapisywania się do newslettera, są z reguły usuwane w terminie siedmiu dni.

5.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z newslettera. Służy do tego łącze umieszczone w każdej wiadomości z newsletterem. 

Umożliwia to także wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu zapisywania się do newslettera.

6. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, służący do skontaktowania się z nami w formie elektronicznej. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, uzyskamy i zapiszemy dane wprowadzone do wyświetlonej maski. Te dane obejmują:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Zapytanie

Oprócz tego w chwili wysyłania wiadomości zapisujemy następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach procesu wysyłania uzyskujemy zgodę użytkownika i wskazujemy na poniższe oświadczenie o ochronie danych.

Ewentualnie możliwy jest kontakt poprzez podany adres e-mail. W takim wypadku zapisujemy dane osobowe użytkownika wysłane wraz z e-mailem. 

W związku z tym żadne dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany wiadomości.

6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt mailowy służy zawarciu umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania ma na celu udzielenie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail z przetwarzaniem danych wiąże się prawnie uzasadniony interes.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobieżenia nadużyć związanych z formularzem kontaktowym oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

6.4 Okres przechowywania

Dane są usuwane, jeśli nie są już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesłanych mailowo dotyczy to po zakończeniu wymiany wiadomości z użytkownikiem. Wymianę wiadomości uznaje się za zakończoną, jeśli biorąc pod uwagę okoliczności można stwierdzić, że określona sprawa została ostatecznie wyjaśniona. 

Dodatkowe dane osobowe zbierane podczas procesu wysyłania są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

6.5 Możliwość wniesienia sprzeciwu i możliwość usunięcia

Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt przez e-mail, może on w dowolnej chwili, w formie mailowej wnieść sprzeciw wobec przechowywania danych osobowych. W takim wypadku wymiana wiadomości zostanie przerwana.

W takiej sytuacji zostaną usunięte wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązanego kontaktu.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy dane osobowe określonego użytkownika, to użytkownik ten jest w rozumieniu RODO „osobą, której dane dotyczą”, posiadającą następujące prawa w stosunku do nas jako administratora. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych albo pracownikiem centrum serwisowego i opisując daną sprawę.

7.1 Prawo dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskania od administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych bezpłatnego dostępu do zapisanych, dotyczącej jej danych osobowych oraz kopii tych danych. 

Użytkownik może wymagać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące. 

7.2 Prawo do sprostowania danych 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przez ustawodawcę w art. 18 ust. 1 RODO.

7.4 Prawo do usunięcia danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO.

7.5 Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo otrzymać dane, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Oprócz tego ta osoba ma prawo przesłać dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i w sposób zautomatyzowany.

7.6 Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorstwo nie przetwarza danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

7.7 Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody, związanego z prawem ochrony danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody, związanego z prawem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody sprzed czasu jej odwołania.

7.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. 

8. Postanowienia o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie elementy Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza sieci polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizie danych o zachowaniu użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci rejestruje przede wszystkim dane dotyczące strony, z której użytkownik trafił na daną witrynę (tak zwany referer), podstron, z których użytkownik skorzystał oraz częstotliwości i czasu trwania odwiedzin na podstronie. Analiza sieci jest wykorzystywana głównie w celu optymalizacji strony oraz do analizy kosztów i korzyści marketingu internetowego.

Spółką zapewniającą elementy Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych w celu analizy sieci za pośrednictwem Google Analytics korzysta z dopisku „_gat._anonymizeIp”. Ten dopisek służy do skrócenia i zanonimizowania przez Google adresu IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jeśli dostęp do naszych stron jest uzyskiwany z kraju członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa-sygnatariusza porozumienia o Europejskim Obszaru Gospodarczym.

Celem elementów Google Analytics jest analiza przepływu użytkowników przez naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje przede wszystkim do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów online, prezentujących aktywność na naszych stronach oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z naszej strony.

Google Analytics tworzy pliki cookie na systemie informatycznym użytkownika. Powyżej objaśniono, czym są pliki cookie. Poprzez tworzenie plików cookie Google umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Każde wywołanie pojedynczej strony tej witryny, prowadzonej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, na której zintegrowano elementy Google Analytics, spowoduje, że przeglądarka w informatycznym systemie użytkownika na polecenie elementów Google Analytics automatycznie przekaże Google dane służące do analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, które są wykorzystywane m.in. do ustalenia źródła wizyty użytkownika i analizy kliknięć, a co za tym idzie – do obliczania prowizji.

Za pośrednictwem plików cookie zapisywane są informacje osobowe, na przykład czas uzyskania dostępu, miejsce, z którego wywołano stronę, oraz częstotliwość odwiedzin witryny przez użytkownika. Podczas każdych odwiedzin na naszych stronach te dane osobowe, włącznie z adresem IP łącza internetowego wykorzystywanego przez użytkownika, są przekazywane do Google, do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pewnych okolicznościach Google może przekazywać podmiotom trzecim dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych.

Użytkownik może w dowolnej chwili zapobiec korzystaniu z cookie przez naszą stronę internetową, zgodnie z powyższym opisem. Dokonanie odpowiedniego ustawienia w wykorzystywanej przeglądarce wiąże się z wniesieniem trwałego sprzeciwu wobec korzystania z cookie. Takie ustawienie w wykorzystywanej przeglądarce zapobiegnie także tworzeniu przez Google plików cookie na systemie informatycznym użytkownika. Oprócz tego pliki cookie utworzone już przez Google Analytics można w dowolnej chwili usunąć, korzystając z przeglądarki albo innego oprogramowania.

Ponadto użytkownik może wnieść sprzeciw wobec rejestrowania danych wytworzonych przez Google Analytics, dotyczących korzystania z tej strony oraz przetwarzania tych danych przez Google. Zapobiegnie to takim działaniom w przyszłości. W tym celu użytkownik musi pobrać wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod łączem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować ją. Ta wtyczka do przeglądarki przy użyciu z JavaScript powiadomi Google Analytics, że dane i informacje dot. odwiedzin na stronach internetowych nie mogą być przekazywane Google Analytics. Instalacja tej wtyczki jest uznawana przez Google za wniesienie sprzeciwu. Jeśli w późniejszym terminie nastąpi usunięcie, sformatowanie albo ponowna instalacja systemu informatycznego użytkownika, użytkownik musi ponownie zainstalować wtyczkę, aby dezaktywować usługi Google Analytics. Jeśli wtyczka do przeglądarki zostanie odinstalowana albo zdezaktywowana przez danego użytkownika albo inną osobę mającą taką możliwość, można ponownie zainstalować albo aktywować tę wtyczkę.

Więcej informacji i obowiązujące postanowienia o ochronie danych Google są dostępne pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Bardziej szczegółowy opis Google Analytics znajduje się pod łączem https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

9. Postanowienia o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z Sistrix Toolbox.

Oprócz tego korzystamy z narzędzi do analizy sieci przedsiębiorstwa Sistrix, SISTRIX GmbH, Thomas-Mann-Str. 37, 53111 Bonn. Są to narzędzia analityczne, służące do optymalizacji znajdowania naszej witryny w wyszukiwarkach. Podczas tworzenia tej wtyczki z wyprzedzeniem ustalono, że wszystkie dane podczas transmisji zostaną zaszyfrowane (https). Ta wtyczka przesyła zapytania wyszukiwarki do sistrix.de. Z każdym zapytaniem do sistrix.de wysyłany jest kod affiliate, wspomagający naszych deweloperów w obsłudze strony. Według naszej wiedzy, programiści nie mają możliwości zapoznać się z przesłanymi zapytaniami. Więcej informacji dot. zbierania i wykorzystania danych przez Pinterest jest dostępnych pod http://www.sistrix.de/sistrix/datenschutz

10. Postanowienia o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z YouTube.

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie elementy YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, umożliwiający użytkownikom bezpłatne dodawanie filmów wideo oraz ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube zezwala na publikację filmów każdego rodzaju, dzięki czemu za pośrednictwem tego portalu można oglądać zarówno pełne filmy i programy telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny albo filmy stworzone przez samych użytkowników.

Administratorem portalu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC jest jednostką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde wywołanie pojedynczej strony tej witryny, prowadzonej przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, na której zintegrowano elementy YouTube (wideo YouTube), spowoduje, że przeglądarka w informatycznym systemie użytkownika na polecenie elementów YouTube automatycznie pobierze od YouTube zawartość filmów. Dodatkowe informacje dot. YouTube są dostępne pod https://www.youtube.com/yt/about/de. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują informacje na temat konkretnych podstron naszej witryny, odwiedzanych przez danego użytkownika.

Jeśli dany użytkownik jest jednocześnie zalogowany w YouTube, podczas wywołania podstrony zawierającej wideo YouTube, portal YouTube rozpozna konkretną podstronę witryny, odwiedzoną przez użytkownika. Te informacje są gromadzone przez YouTube oraz Google i zostają przyporządkowane do danego konta YouTube określonego użytkownika.

Jeśli w czasie wywołania witryny użytkownik był zalogowany w portalu YouTube, YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem elementów YouTube informacje o tym, że dany użytkownik odwiedził naszą witrynę; odbywa się do niezależnie od tego, czy dany użytkownik kliknął wideo YouTube, czy nie. Jeśli dany użytkownik nie życzy sobie przekazywania tego typu informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzinami na naszej stronie.

Opublikowane przez YouTube postanowienia o ochronie danych osobowych, dostępne pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy, zawierają informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

11. Postanowienia o ochronie danych dotyczące zastosowania i korzystania z Google AdWords

Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords jest usługą marketingu internetowego, umożliwiającą reklamodawcom włączanie reklam zarówno w wynikach przeglądania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Usługa Google AdWords pozwala reklamodawcom na odgórne ustalenie słów kluczowych, dzięki którym odpowiednia reklama będzie wyświetlać się wśród wyników wyszukiwania Google wyłącznie w przypadku wprowadzenia do wyszukiwarki tych słów kluczowych. W sieci reklamowej Google reklamy wyświetlają się na witrynach powiązanych z określonym zagadnieniem, zgodnie z automatycznym algorytmem i z uwzględnieniem odgórnie ustalonych słów kluczowych.

Spółką zapewniającą usługę Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem zastosowania Google AdWords jest reklamowanie naszej strony poprzez wyświetlenie na witrynach podmiotów trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników, a także wyświetlenie na naszej stronie treści reklamowych innych przedsiębiorstw.

Jeśli określony użytkownik trafi na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, system informatyczny tego użytkownika utworzy tak zwany cookie konwersji. Powyżej objaśniono, czym są pliki cookie. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji danego użytkownika. Za pośrednictwem aktualnego cookie konwersji można ustalić, czy na naszej witrynie zostały wywołane określone podstrony, takie jak koszyk w systemie sklepu internetowego. Dzięki cookie konwersji zarówno my, jak i Google, możemy ustalić, czy określony użytkownik, który trafił na naszą stronę poprzez reklamę AdWords, wygenerował obrót, czyli czy ukończył procedurę zakupu, czy też ją przerwał.

Dane i informacje zebrane w związku z korzystaniem z cookie konwersji zostaną użyte przez Google do utworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia łącznej liczby użytkowników, którzy trafili na naszą stronę poprzez reklamy AdWords, czyli do oceny skuteczności albo nieskuteczności danej reklamy AdWords w celu optymalizacji przyszłych reklam AdWords. Nasze przedsiębiorstwo ani inni klienci Google AdWords nie otrzymują informacji od Google, dzięki którym możliwe byłoby zidentyfikowanie tożsamości danego użytkownika.

Dzięki plikom cookie konwersji zapisywane są informacje osobowe, na przykład strony odwiedzone przez określonego użytkownika. Podczas każdych odwiedzin na naszych stronach dane osobowe, włącznie z adresem IP łącza internetowego wykorzystywanego przez użytkownika, są transmitowane do Google, do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pewnych okolicznościach Google może przekazywać podmiotom trzecim dane osobowe zebrane w ramach procedur technicznych.

Użytkownik może w dowolnej chwili zapobiec korzystaniu z cookie przez naszą stronę internetową, zgodnie z powyższym opisem. Dokonanie odpowiedniego ustawienia w wykorzystywanej przeglądarce wiąże się z wniesieniem trwałego sprzeciwu wobec korzystania z cookie. Takie ustawienie w wykorzystywanej przeglądarce spowoduje zapobiegnie także tworzeniu przez Google plików cookie konwersji na systemie informatycznym użytkownika. Oprócz tego pliki cookie utworzone już przez Google AdWords można w dowolnej chwili usunąć, korzystając z przeglądarki albo innego oprogramowania.

Oprócz tego użytkownicy mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec spersonalizowanych reklam Google. W tym celu z każdej stosowanej przeglądarki użytkownik musi wejść w łącze www.google.de/settings/ads i dokonać tam dowolnych ustawień.

Szczegółowej informacje i obowiązujące postanowienia o ochronie danych Google są dostępne pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

12. Oświadczenie o ochronie danych dot. rekrutacji online

12.1 Dane rekrutacyjne

W ramach procesu rekrutacji zbieramy różne typy danych. W szczególności są to osobiste dane kontaktowe, a także informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach. Ponadto użytkownicy mogą przekazywać nam dokumenty elektroniczne, takie jak CV, świadectwa albo listy motywacyjne.

Od kandydatów nie oczekujemy podawania informacji niezgodnych z niemiecką ustawą równościową (AGG), takich jak rasa, pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek oraz orientacja seksualna. Prosimy także o nieprzekazywanie informacji o chorobach, ciąży, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach filozoficznych czy religijnych, przynależności do związków zawodowych, stanie genetycznym lub zdrowotnym oraz życiu seksualnym. Powyższe dotyczy treści mogących naruszyć prawa podmiotów trzecich (np. prawa autorskie, prawo prasowe czy ogólne prawa podmiotów trzecich).

12.2 Zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przekazywanie danych

W ramach procesu rekrutacyjnego zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które są związane z aplikacją na stanowisko i są niezbędne do rozpatrzenia podania. 

Jeśli pozytywnie rozpatrzymy określone podanie, dane mogą być wykorzystywane w celach administracyjnych, w ramach stosunku zatrudnienia.

Wyłącznie koniecznie niezbędne i wyznaczone do tego osoby rozpatrują podania internetowe i zapoznają się z nimi. Wszyscy pracownicy, którym powierzono pracę z danymi osobowymi, są zobowiązani do zachowania poufności. Podmioty trzecie nie otrzymują informacji nt. danych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na terytorium Niemiec.

12.3 Okres przechowywania

W przypadku decyzji o nienawiązywaniu stosunku zatrudnienia, przesłane dane będą przechowywane przez okres do sześciu miesięcy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z podaniem i jego odrzuceniem.

Złożenie podania przez daną osobę uznaje się za zgodę na przechowywanie jej danych do 24 miesięcy w celu zaproponowania jej innych stanowisk i nawiązania kontaktu, w przypadku gdy określone dokumenty rekrutacyjne okażą się dla nas atrakcyjne, a w danym momencie nie będziemy w stanie zaoferować odpowiedniego stanowiska.