Code of Conduct

Code of Conduct – Kodeks postępowania DewertOkin GmbH

Spółka DewertOkin GmbH (DewertOkin), jej kadra kierownicza i pracownicy podjęli zobowiązanie odpowiedzialnego społecznie postępowania w prowadzeniu działalności. Aktywnie działają na rzecz etycznego i zgodnego z prawem działania, w szczególności w obszarach warunków pracy, realizacji potrzeb społecznych i ekologicznych oraz konkurencji i transparentności, poprzez trwałe uwzględnianie i przestrzeganie poniżej wymienionych wartości i zasad.

 1. 1. Przestrzeganie wymogów prawnych
  • Przestrzega się obowiązujących ustaw i innych przepisów prawnych we wszystkich krajach, w których działa DewertOkin;

 2. 2. Zwalczanie korupcji i przekupstwa
  • DewertOkin nie toleruje korupcji lub przekupstwa w rozumieniu konwencji ONZ (Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z roku 2003, obowiązującej od 2005);

 3. 3. Uczciwa konkurencja
  • Przestrzega się reguł prawa o konkurencji i prawa kartelowego;
  • w stosunku do konkurencji DewertOkin wspiera etyczną i sprawiedliwą konkurencję;

 4. 4. Przestrzeganie podstawowych praw pracowników
  • DewertOkin opiera swoje działania na etycznych wartościach i zasadach i dlatego wspiera równość szans i równe traktowanie pracowników, niezależnie od ich płci lub wieku, ich przynależności etnicznej lub narodowej, ich pochodzenia socjalnego lub kulturalnego, jakichkolwiek niepełnosprawności, orientacji seksualnej, przekonań politycznych lub religijnych;
  • DewertOkin respektuje prawo pracowników do wolności tworzenia związków, wolności zgromadzeń oraz prawa wynikające z negocjacji zbiorowych lub taryfowych, o ile w danym kraju jest to prawnie dopuszczalne i możliwe;
  • DewertOkin angażuje się we wspieranie przestrzegania praw człowieka. Przestrzega praw człowieka w rozumieniu Karty Praw Człowieka ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja ONZ 217 A (III) z roku 1948);
  • Respektuje sferę prywatną i prawa osobiste każdego z osobna;
  • Dba o zdrowie i bezpieczeństwa pracy swoich pracowników i wspiera zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, aby uniknąć wypadków i urazów
  • Chroni pracowników przed karami cielesnymi, przed molestowaniem fizycznym, seksualnym, psychicznym lub słownym lub nadużyciami oraz zapobiega pracy przymusowej;
  • Zapewnia prawo do wolności słowa i swobodnego wyrażania opinii;
  • DewertOkin gwarantuje przestrzeganie norm pracy w odniesieniu do wynagrodzenia, w szczególności w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia oraz w odniesieniu do maksymalnego dozwolonego czasu pracy w oparciu o obowiązujące ustawy i regulacje;

 5. 5. Praca dzieci
  • DewertOkin przestrzega zakazów pracy dzieci, tzn. zatrudniania osób poniżej 15. roku życia, o ile w myśl lokalnych przepisów nie są określone wyższe granice i o ile dozwolone są wyjątki (Konwencja MOP nr 138 z roku 1973 oraz konwencja MOP nr 182 z roku 1999);

 6. 6. Ochrona środowiska
  • DewertOkin wypełnia postanowienia norm właściwych warunków ochrony środowiska i działa ze świadomością ekologiczną we wszystkich zakładach;
  • Spółka odpowiedzialnie postępuje z surowcami naturalnymi;
  • Dba o minimalizację obciążeń dla środowiska i o stałą poprawę jego ochrony;

 7. 7. Ochrona danych
  • Przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych DewertOkin będzie przestrzegać wszystkich odnośnych ustaw i rozporządzeń;

 8. 8. Partnerzy handlowi
  • DewertOkin zobowiązuje się do wymagania przestrzegania treści niniejszego Code of Conduct również od swoich dostawców i w innych punktach generowania wartości w ramach dostępnych spółce możliwości i działań;
  • DewertOkin zobowiązuje się promować zasady równego traktowania przy wyborze partnerów handlowych i w kontaktach z nimi.