Bezpłatna i ekologiczna utylizacja podzespołów elektronicznych DewertOkin

Produkty DewerOkin z segmentów Medical, Office, Bedding i Seating są sklasyfikowane i zarejestrowane zgodnie z europejską dyrektywą WEEE. Umożliwia to bezpłatne oddanie podzespołów elektronicznych DewertOkin w miejskich punktach zbiórki odpadów na terenie Niemiec. W związku z rosnącą ilością odpadów elektrycznych i elektronicznych wspólnie i aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Oficjalny numer, pod którym jesteśmy zarejestrowani (nr WEEE) to:

DE 81994808

Czym jest dyrektywa WEEE oraz ustawa ElektroG?

Dyrektywa UE „Waste of Electrical and Electronic Equipment” (WEEE) ma na celu unikanie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych albo ograniczenie ich ilości poprzez recycling i ponowne użycie. Określa ona minimalne wymagania dotyczące postępowania ze zużytymi urządzeniami. Niemiecka ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) implementuje tę dyrektywę do prawa niemieckiego. W konsekwencji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne poddawane są ekologicznemu odzyskowi. Wydłuża to odpowiedzialność za produkt na cały cykl życia urządzeń. Wraz z nowelizacją ElektroG z dnia 15 sierpnia 2018 r. zakres zastosowania ustawy zostaje poszerzony o podzespoły elektryczne, znajdujące się w ofercie DewertOkin.

Wspólny wkład w dobro środowiska

Rozwój urządzeń technicznych postępuje dzisiaj niezwykle szybko. Dotyczy to nie tylko smartfonów, notebooków albo telewizorów, ale także podzespołów elektrycznych i elektronicznych różnego rodzaju. W takim samym tempie rośnie ilość elektroodpadów. W samych Niemczech jeden mieszkaniec produkuje około 15 kilogramów elektroodpadów, które nie są ponownie wykorzystywane. Ma to długotrwały negatywny wpływ na środowisko i klimat.

W końcu w urządzeniach elektrycznych znajdują się nie tylko wartościowe surowce, takie jak aluminium, złoto czy miedź, ale także materiały zagrażające zdrowiu i środowisku, jak na przykład rtęć. Z tego względu urządzenia należy poddawać selektywnej zbiórce oraz odzyskowi. Dyrektywa WEEE zapewnia oddzielanie surowców i znacząco upraszcza proces odzysku, umożliwiając oddawanie zużytych urządzeń w punktach zbiórki. Chroni to zdrowie oraz środowisko. Oprócz tego dyrektywa zawiera szczegółowe informacje o poziomach zbierania, recyklingu oraz odzysku, służące do wspierania odzysku na szeroką skalę.

Jakich rodzajów urządzeń dotyczy nowa ustawa ElektroG?

W punktach zbiórki urządzenia elektryczne i elektroniczne są segregowane według sześciu grup, tak aby podczas przygotowania do ponownego wykorzystania urządzeń spełnić wymagania powiązane z ich poszczególnymi typami:

 1. „Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, automaty wydające”
 2. „Urządzenia chłodzące, grzejniki zawierające olej”
 3. „Ekrany, monitory i odbiorniki telewizyjne”
 4. „Lampy” (konieczne wyłożenie, np. wkładki, kartony na lampy fluorescencyjne itp.)
 5. „Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe i pozostały sprzęt oświetleniowy oraz urządzenia do celów rozprowadzania lub regulacji światła, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy do nadzoru i kontroli”
 6. „Panele fotowoltaiczne”

Na zakończenie procesu odzysku surowce takie jak metale czy tworzywa sztuczne mogą zostać wykorzystane na przykład do wytworzenia nowych produktów albo odzysku energii.

Podsumowanie praktycznych zalet rejestracji zgodnie z WEEE

 • Łatwe i bezpłatne oddawanie urządzeń do punktów zbiórki
 • Brak czasochłonnego poszukiwania zakładu zajmującego się odzyskiem
 • Niezawodny odzysk surowców
 • Podwyższenie poziomu recyklingu elektroodpadów
 • Aktywny wkład w ochronę klimatu